Photo # LH8
Wedding of Peg Leg Smith and Mountain Fawn, Montpelier, Idaho
The wedding of Peg Leg Smith and Mountain Fawn, Montpelier, Idaho
©  Linda S. Walker 1994
Re-enactment on the Oregon Trail