Photo # UTN10
Manila, Utah farm
©  Ross V. Walker 2018
Manila, Utah farm