Photo # MS11
Bristlecone Pine, White Mountains, California
©  Ross V. Walker 2015
Bristlecone Pine, White Mountains, California